Polityka prywatności

I - Informacje o administratorze danych osobowych 

Firma Parking LOT-24 z siedzibą  42-625 Pyrzowice, ul. Transportowa 6
jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów. II - Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych 

Wykonanie obowiązków prawnych: 
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów, 
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji, 
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej, 
– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów, 
– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT. 
Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO. 
Okres: czas wynikający z przepisów. 
2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień 
Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO. 
Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym 
przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub 
wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania. 
3. Nasz prawnie uzasadniony interes: 
– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas, 
– weryfikacja wiarygodności płatniczej, 
– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów 
(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.), 
– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy. 
Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO. 
Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym 
przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec 
nas roszczeń przez czas trwania postępowania. 


III - Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe 

Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej, 
rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp. 
2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy. 
3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka 
potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru. 
4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – 
jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń. 
5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych 
należności. 
6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe, 
ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas 
naszych należności i roszczeń. 


IV - Przysługujące Państwu uprawnienia 

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru 
(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o: 
– dostęp do danych, 
– sprostowanie i poprawienie danych, 
– ograniczenie przetwarzania danych, 
– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych, 
– przeniesienie danych, 
– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych, 
– wniesienie sprzeciwu. 
Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 


V - Zabezpieczenie Państwa danych osobowych 

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń, 
dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.